Vzdelanie

Vzdelaním sa považuje súhrn znalostí a vedomostí, ktoré nadobudol človek na základe školského vzdelania, učenia sa, rozumovej výchovy, životných a pracovných skúseností a zámerného vlastného vzdelávania. Získavanie vzdelania je vzdelávanie. Hlavným miesto vzdelávania sú školy. Je to prijímanie cudzích myšlienok za vlastné. Každý má právo na vzdelanie. Aj školská dochádzka je povinná. Ľudia majú právo na bezplatné vzdelanie v základných školách a stredných školách. Je to základné ľudské právo.škola v chudobnej krajine
Každý človek musí chodiť do školy, musí byť vzdelaný. Vyššie vzdelanie, akým sú vysoké školy, by mali byť prístupné všetkým. Vzdelanie má plne rozvíjať osobnosť človeka a viesť ho ku konkrétnym hodnotám, akými sú ľudské práva, porozumenie, znášanlivosť a priateľstvo medzi národmi, rasovými a náboženskými skupinami.  Zásadnú prioritu tvorí právo rodičov zvoliť si druh vzdelania pre svoje deti. Rodičia vedia a poznajú svoje dieťa natoľko, že vedia ich usmerniť vo výbere strednej a vysokej školy. Výber školy je veľmi dôležitý, pretože usmerňuje človeka v neskoršom výbere zamestnania. Právo vyštudovať vysokú školu by nemalo byť nikomu odopierané.
Byť vzdelaný nezahŕňa však získanie čo najvyššieho vzdelania a mať desiatky titulov pred menom a za meno. Je to skôr dosiahnutie aspoň základného vzdelania, čo znamená nebyť negramotný, ako je to bohužiaľ v mnohých menej rozvinutých krajinách. V týchto krajinách ľudia nemajú možnosť naučiť sa ani len písať, čítať alebo počítať, čo sú prvé veci, ktoré sa dieťa učí už na základnej škole na prvom stupni.
Proces vzdelávania veľmi úzko súvisí s vyučovaním. Na vyučovanie na školách sú potrebné pedagogické pani učiteľky, ktoré vedú vyučovanie detí na základe osnov stanovených Ministerstvom školstva. Pedagogika je veda alebo výskum zaoberajúci sa vzdelávaním a výchovou v najrôznejších sférach spoločnosti.školská trieda
Vzdelanie poznáme už z histórie. Je to jedna z najstarších a najvýznamnejších kategórií, pričom je evidentná tesná spojitosť s pojmami ako sú učenie a výchova. Výchova predstavovala disciplinovanosť, civilizovanosť, morálku a vzdelanie.
Dôležité je mať ukončenú povinnú školskú dochádzku. Neskôr si vyberiete správnu základnú a strednú školu. Ak chcete byť odborníkmi v určitej oblasti, určite si vyberte vysokú školu.